Stupnice

 

    Stupnice je řada tónů uspořádaná podle určitých pravidel. Pro Evropskou hudbu jsou tyto pravidla aplikována v rámci jedné oktávy. Například v orientální hudbě persko-arabské, je uspořádání širší než rozsah oktávy.

Stupnice dělíme podle počtu tónů na:

1) Pentatonickou = pětitónovou
2) Diatonickou = sedmitónovou
3) Chromatickou = dvanáctitónovou
4) Bichromatickou = Dvacetičtyřtónovou

    Stupnic je na světě opravdu velmi mnoho, pro nás jsou ovšem nejdůležitější stupnice diatonické, do kterých patří stupnice durové, mollové a církevní.

Diatonické: "Moderní"

"Staré"
- Durová (jónská)
- Mollová (aiolská)
- Církevní

Kvintkvartový kruh
 
Chromatické: Chromatická + Alterovaná
 
Exotické:

Cikánská
Pentatonická (čínská)
Celotónová


Zde je několik důležitých pojmů, týkajících se stupnic.
 
základní tón stupnice Jedná se o tón od kterého je stupnice utvořena, a podle něj se také stupnice jmenuje např. tón c je základním tónem ve stupnicích C-dur a c-moll
 
výchozí stupnice Výchozí stupnice je taková, která nemá žádná předznamenání a od které odvozujeme ostatní stupnice po kvintách nebo kvartách (platí u diatonických stupnic). V durových je to C-dur a v mollových a-moll.
 
škála Stupnicovou škálou se rozumí pořadí jednotlivých tónů stupnice např. C-durová škála vypadá takto:
c-d-e-f-g-a-h-c
 
tónorod Rozlišujeme dva druhy tónorodů, tvrdý a měkký. Tvrdý tónorod mají všechny stupnice Dur a všechny stupnice durového charakteru. Měkký tónorod mají všechny stupnice moll a všechny stupnice tohoto charakteru. Tónorod určujeme podle postavení tercie ve stupnici, pokud je tercie velká, jedná se o tónorod tvrdý, pokud je tercie malá, jedná se o tónorod měkký.
 
stejnojmenné stupnice Stejnojmenné stupnice jsou takové, které sdílí stejný základní tón, i když jejich vnitřní uspořádání je jiné např.
C-dur a c-moll jsou stupnice stejnojmenné.
 
paralelní (souběžné) stupnice Paralelní, nebo také souběžné stupnice, jsou stupnice, které mají stejné předznamenání, ale jejich základní tón se liší. Příkladem mohou být C-dur = a-moll nebo třeba
F-dur = d-moll a mnoho jiných.
 
enharmonické stupnice Enharmonické stupnice jsou stupnice, které stejně znějí, ale jinak se jmenují. Příkladem durových enharmonických stupnic jsou Cis-dur = Des-dur; Fis-dur = Ges-dur a
H-dur = Ces-dur
 
tetrachord Tetrachord byl základem hudby antického Řecka. Skládá ze sledu čtyř po sobě jdoucích tónů. Podle vnitřního intervalového uspořádání se dělil na diatonický, chromatický a enharmonický. Tetrachordy měli zásadní význam pro vznik církevních tónin ve středověké hudbě.