Kvintový a kvartový kruh

 

    Kvintkvartový kruh se používá, pro přehlednost ve stupnicích a zároveň nám slouží, jako neocenitelná pomůcka, pro odvozování stupnic s křížky a béčky. Ve stupnicích s křížky a to u durových i mollových, postupujeme po kvintách (vzdálenost mezi  prvním a pátým stupněm stupnice), dále budeme říkat už pouze interval. Naproti tomu u stupnic s béčky, postupujeme po kvartách, tj. interval mezi prvním a čtvrtým stupněm stupnice.

    Oba druhy stupnic, jak durové tak mollové používáme do sedmi křížků, a sedmi béček. To jest i s výchozí stupnicí, celkem patnáct stupnic. V oktávě, však máme jen 12 půltónů, to znamená, že některé stupnice, jsou si navzájem enharmonické (stejně znějící ale jinak se jmenující).

    U durového kvintkvartového kruhu začínáme u tónu C, protože označuje základní tón, výchozí durové stupnice (C - dur). U mollového kvintkvartového kruhu, je situace stejná, tj. začínáme od tónu A, který je základním tónem výchozí mollové stupnice (a - moll).

    Kvintkvartový kruh, se skládá ze dvou částí, vnějšího a vnitřního kruhu. U vnějšího kruhu postupujeme po kvintách, odvozujeme tedy stupnice s křížky. U vnitřního kruhu postupujeme naopak po kvartách, odvozujeme tedy stupnice s béčky. Enharmonické stupnice jsou v místech, kde se kruhy protínají.

    Durový kvintkvartový kruh 

  
    Mollový kvintkvartový kruh


     I když všeobecně platí, že se kvintkvartový kruh používá pouze u durových a mollových stupnic, lze jej aplikovat na všechny stupnice diatonické řady, tj. včetně stupnic církevních. Ovšem z důvodu velkého množství stupnic, je tento způsob nepraktický.