Durové stupnice - přirozené (čisté), harmonické a melodické

 

    Základní diatonická řada od tónu c, to jest bez posuvek, je zároveň durovou stupnicí C - dur. Všechny názvy durových stupnic píšeme velkým písmenem, C - dur, A - dur, B - dur atd. Durové stupnice mají tvrdý tónorod, proto se jim někdy říká tvrdé. Tónorod určíme podle postavení tercie ve stupnici tj. třetí stupeň stupnice. Tvrdé tónorody mají vždy stupnice s velkou tercií.

   Durové stupnice patří mezi sedmistupňové (diatonické) stupnice. Ve skutečnosti má sice durová stupnice stupňů osm, ale osmý stupeň (čistá oktáva) je opakování základního tónu. Diatonické stupnice obsahují vzdálenosti jak celotónové tak i půltónové.

Schéma durové stupnice přirozené (čisté) vypadá takto:   1   1   1/2   1   1   1   1/2   

    Podle tohoto schématu můžeme utvořit durovou stupnici od kteréhokoli tónu. Utvořme tedy podle schématu stupnici G - dur. Základním tónem je g, poté je celotónová (nadále označujeme jako - 1) vzdálenost, takže bude následovat tón a, poté opět (1)  h, dále půltónová (1/2) c, poté (1) d, (1) e, (1)  fis, (1/2) opět g.

Celá stupnice tedy vypadá takto g-a-h-c-d-e-fis-g, této stupnicové řadě říkáme škála.

 
   Častěji než tento způsob se však používá postupné vyvozování od výchozí durové stupnice C - dur, důvodem proč zrovna od stupnice C - dur je ten, že je výchozí stupnicí dur a neobsahuje žádné zvýšené ani snížené odvozené (alterované) tóny.

    Stupnice vyvozujeme tak, aby nám vždy přibyla jedna posuvka, a to buď křížek, nebo béčko. V durových stupnicích přirozených (čistých) neexistuje taková, která by obsahovala jak křížky, tak béčka. Začneme stupnicemi s křížky.

    Stavíme je vždy na pátém (čistá kvinta)  stupni předešlé stupnice a navýšíme sedmý (velká septima) stupeň stupnice tvořené. To znamená, že ve stupnici C - dur, která nemá žádné posuvky, je na pátém stupni tón g, dostáváme stupnici G - dur, která má jeden křížek z důvodů navýšení sedmého stupně f - fis.

    Pokud budeme stejným způsobem pokračovat dál, dostaneme stupnici D - dur, d se nachází na pátém stupni stupnice G - dur. D - dur má dva křížky, protože obsahuje navýšený stupeň od stupnice G - dur, f - fis a svůj zvýšený sedmý stupeň c - cis. Další postupy jsou znázorněny v následující tabulce.

Stupně

1

2

3

4

5

6

7

8

Předznamenání

C – dur

c

d

e

f

g

a

h

c

---

G – dur

g

a

h

c

d

e

fis

g

1# - fis

D – dur

d

e

fis

g

a

h

cis

d

2# - fis, cis

A – dur

a

h

cis

d

e

fis

gis

a

3# - fis, cis, gis

E – dur

e

fis

gis

a

h

cis

dis

e

4# - fis, cis, gis, dis

H – dur

h

cis

dis

e

fis

gis

ais

h

5# - fis, cis, gis, dis, ais,

Fis – dur

fis

gis

ais

h

cis

dis

eis

fis

6# - fis, cis, dis, gis, ais, eis

Cis – dur

cis

dis

eis

fis

gis

ais

his

cis

7# - fis, cis, gis, dis, ais, eis, his

    Pořadí přibývajících křížků se nemění a je pořád stejné, je nutné si ho zapamatovat fis, cis, gis, dis, ais, eis, his

    Princip vyvozování durových stupnic s béčky je stejný, jako tomu je u stupnic s křížky. Tady ovšem nestavíme stupnice na pátém, ale na čtvrtém stupni stupnice předešlé. Při vyvozování snižujeme čtvrtý stupeň stupnice tvořené. Příkladem si vezmeme výchozí stupnici C - dur, na jejím čtvrtém stupni je tón f, od toho tónu utvoříme stupnici  F - dur, tato stupnice bude obsahovat jedno bé, protože u stupnic s béčky snižujeme čtvrtý stupeň h - hes (bé). Tím dosáhneme potřebných intervalových vzdáleností, které si můžeme ověřit podle schématu.

Škála stupnice F - dur: f-g-a-hes(bé)-c-d-e-f

    Stejně jako u křížků je nutné si pořadí béček zapamatovat: hes(bé), es, as, des, ges, ces, fes

    Odvozování durových stupnic s béčky je patrné z následující tabulky.

Stupně

1

2

3

4

5

6

7

8

Předznamenání

C – dur

c

d

e

f

g

a

h

c

 

F – dur

f

g

a

hes

c

d

e

f

1b - hes

B – dur

hes

c

d

es

f

g

a

hes

2b - hes, es

Es – dur

es

f

g

as

hes

c

d

es

3b - hes, es, as

As – dur

as

hes

c

des

es

f

g

as

4b - hes, es, as, des

Des – dur

des

es

f

ges

as

hes

c

des

5b -hes, es, as, des, ges

Ges – dur

ges

as

hes

ces

des

es

f

ges

6b - hes, es, as, des, ges, ces

Ces – dur

ces

des

es

fes

ges

as

hes

ces

7b - hes, es, as, des, ges, ces, fes

    Jako pomůcku pro odvozování stupnic používáme tzv. kvintkvartový kruh, který je popsán v samostatném článku.

   Všem těmto stupnicím, které jsou zde uvedené, říkáme stupnice přirozené (čisté). Oproti nim, máme ještě stupnice harmonické a melodické, které vycházejí z čistých durových stupnic, ale dochází u nich k alteraci (posunutí) některých tónů.

    Durové stupnice harmonické vzniknou snížením šestého stupně stupnice přirozené (čisté) např. u stupnice
C - dur, která má na šestém stupni tón a, dojde přechodem do harmonické C - dur k jeho snížení na as.

Škála stupnice C - dur harmonické: c-d-e-f-g-as-h-c 
Schéma stupnice dur harmonické:  
1   1   1/2   1   1/2   1+1/2   1/2

   
Jak je patrno, snížením šestého stupně jsme získali jedenapůltónový krok (zvětšenou sekundu) tzv. hiatus (hiát), mezi šestým a sedmým stupněm. Tento krok je nezpěvný a proto je kvůli melodickému vedení hlasu nežádoucí. Z tohoto důvodu přecházíme ze stupnice harmonické do stupnice melodické.

    Melodická durová stupnice má stejně jako harmonická dur snížený šestý stupeň, ale k tomu ještě snížený stupeň sedmý. Tyto dva stupně se nám shodují se stejnojmennou stupnicí mollovou c - moll. Tyto dvě stupnice
(C-dur - c-moll) se tedy od sebe liší pouze třetím stupněm (tercií) stupnice, která je u durové e (velká), a u mollové es (malá), tyto tercie nám určují charakter stupnic.

Škála Stupnice C - dur melodické: c-d-e-f-g-as-hes(b)-c 
Schéma stupnice dur melodické:   1   1   1/2   1   1/2   1   1  

     Protože při postupu směrem vzhůru, není snížení šestého stupně potřeba, upouští se od něj. Tím pádem nám odpadá i snížení stupně sedmého, které vzniklo kvůli snížení šestého stupně. Při postupu směrem vzhůru, se tedy vracíme zpátky do stupnice přirozené (čisté) durové. Tento postup je zrcadlově obrácen, oproti melodickým stupnicím mollovým, kde se od alterace tónů upouští při postupu směrem dolů.