Označení nálady a výrazu

 

    Při přednesu skladeb užíváme různých výrazových prostředků, zvláště uplatňujeme změny tempové a dynamické. Velký význam má v hudbě kontrast - nápadné střídání různých odstínů v dynamice, tempu, rytmu i v barvě tónů. Velmi důležité jsou ve skladbách gradace - stupňování výrazu, především stupňování síly, popřípadě i tempa. Užíváním vhodné agogiky, přízvuků, legata a staccata.

    Přednesové výrazy:
addolorato - bolestně, žalně
affetuoso, con affeto - s citem, náruživě
agile (ádžile) - svižně, hybně
agitato (adžitáto) - vzrušeně, bouřlivě, prudce
alla marcia (ala marča) - pochodem, v tempu pochodu, na způsob pochodu
amabile - mile, roztomile, něžně
amoroso (amorózo) - milostně, láskyplně, vroucně
animato (anymáto) - živě, oživeně, rušně
appassionato - vášnivě, zaníceně, náruživě, vášnivě
barbaro - surově, hrubě, barbarsky
brillante - skvěle, zářivě
burlesco - dovádivě, rozpustile
calmo (kalmo) - klidně
cantabile (kantábile) - zpěvně
capriccioso (kapričózo) - rozmarně, vrtošivě
comodo (komódo) - pohodlně
con brio (kon brio) - s jiskrou, ohnivě
con calore (kon kalore) - vřele
con desiderio (kon deziderio) - toužebně
con fuoco - s ohněm, ohnivě
con moto - s pohybem
con sentimento - s citem
con spirito - oduševněle
con umore - s humorem
dolce (dolče) - sladce, jemně
dolente, con dolore - žalostivě, se žalem, bolestně
doloroso - bolestně
energico - energicky, rázně, důrazně
eroico - hrdinsky, bohatýrský
erotico - milostně
espressivo - výrazně
feroce (feróče) - divoce, bouřlivě
festivo - slavnostně
furioso (furiózo) - zběsile, zuřivě
gaio - vesele, radostně
giocoso (džokózo) - hravě, žertovně, vtipně
giubiloso (džubilózo) - jásavě
giusto (džusto) - správně, přiměřeně
grandioso (grandiózo) - velkolepě, nádherně
grazioso (graciózo) - půvabně
innocente (inočente) - nevinně
inquieto (inkvieto) - neklidně
lacrimoso - plačtivě, slzavě
lamentoso - naříkavě
leggiero (ledžiéro) - lehce, hravě, perlivě
lugubre - rozbolněně, truchlivě
maestoso - velebně
malinconico (malinkónyko) - zádumčivě, těžkomyslně
mesto - smutně, zarmouceně
misterioso - tajemně
morendo - zmíravě, zhasínavě
nobile - ušlechtile
parlando - mluveně, na způsob mluvy
patetico - povzneseně, pateticky
pesante - závažně, těžce
religioso (relidžózo) - zbožně
risoluto - rázně, rozhodně
ritmico - se správnými přízvuky
semplice (sempliče) - prostě, jednoduše
serioso - vážně
scherzando (skerzando) - žertovně
sonoro, sonoramente - zvučně
sospirando - vzdychavě
sostenuto - zdrženlivě
tempestoso - bouřlivě
teneramente - něžně
tranquillo, quieto (trankvilo, kuiento) - klidně, pokojně
triste - smutně

    I zde platí, že výrazů, které upřesňují způsob přednesu skladby je opravdu veliké množství. V případě potřeby je nutné si daný výraz vyhledat ve slovníku. Některé z nich jsou používané velmi často, takže si je člověk časem lehce zapamatuje.