Dynamika a dynamická znaménka

 

    Dynamika v hudbě znamená sílu (hlasitost) přednesu. Abychom mohly vyjádřit různé odstíny dynamiky, máme k dispozici celou škálu dynamických znamének. Ty nám určují jak silně nebo slabě se má hrát.

    Základní dynamická znaménka:
ppp - piano pianissimo - co nejslaběji
pp - pianissimo - velmi slabě
p - piano - slabě, tiše
mp - mezzopiano - středně slabě
mf - mezzoforte - středně silně
f - forte - silně
ff - fortissimo - velmi silně
fff - forte fortissimo - co nejsilněji

sp - subito piano - náhle slabě
sf - subito forte - náhle silně

    Akcentová znaménka:
fp - fortepiano - notu, ke které tato zkratka patří hrajeme forte a následně přejdeme do piana
sfz, sf - sforzando, sforzalo (sforcando, sforcalo) - užij síly, důrazně - někdy označován jako náhlý důraz „výkřik“
rfz - rinforzanto (rinforcáto) - důrazně, zesíleně - pokud není uvedeno jinak, hrájeme s narůstajícím důrazem nebo širokým zdůrazněním

    Doplňující výrazy:
poco (poko) - trochu, málo
molto - mnoho, velice
subito - ihned, náhle
con forza (kon forca) - se silou
con tutta la forza (kon tuta la forca) - s veškerou silou
sempre - stále
sempre forte - hrát stále silně

    V hudbě můžeme měnit dynamické odstíny postupně, k tomu účelu máme speciální symboly a výrazy.

crescendo, cres. (krešendo) - zesilovat
decrescendo, decresc. (dekrešendo) - zeslabovat
diminuendo, dimin., dim. (dyminuendo) - s ubývající silou, pomalu zeslabovat
poco a poco crescendo (poko a poko krešendo) - pomalé postupné zesilování
calando (kalando) - s ubývající silou a rychlostí (výraz ve spojení tempa a dynamiky)
estinto (estynto) - zhasínavě
smorzando, smorzato (zmorcando, zmorcato) - zmíravě
mmorendo, mor. - skomíravě, zmíravě
perdendosi - zmíravě, zeslabovat až do ztracena.

    Občas se symboly a výrazy navzájem kombinují. Například můžeme mít v notaci uvedeno, abychom zesilovali od piana do forte a poté zeslabovali do mezzoforte.

    Většina interpretů má zrychlování spojené se zesilováním a zpomalování se zeslabováním, je to takové nepsané pravidlo, ovšem pozor, není tomu tak vždy. Proto je nutné správné čtení notového zápisu.

     Pro vyniknutí melodie se používá těchto výrazů:
agitato (adžitáto) - bouřlivě, vzrušeně, prudce
cantabile (kantábile) - zpěvně
calmando (kalando) - uklidněně
caldament, caldo (kaldamente, kaldo) - vřele, vroucně
espressamente - výslovně, naprosto jasně
espressivo - výrazně
con espressivo - s výrazem
marcando, marcato (markando, markáto) - se zdůrazňováním, důrazně
ben, bene - dobře, hodně
ben marcato il basso (ben markáto il baso) - bas důrazně

    Výrazů které různě upravují nebo zpřesňují dynamické odstíny je opravdu velké množství, doporučuji si prohlédnout hudební slovník kde je většina výrazů uvedena. V dnešní době se už běžně můžeme setkat i s tím, že autoři tyto výrazy nahrazují buďto výrazy své mateřštiny, nebo anglickými výrazy.