Určení taktové doby a její počítání

 

   Jak jste se již dozvěděli v článku o taktech, čísla ve „zlomku“ v předtaktí nám udávají maximální počet a hodnotu not, které se nám do taktu vejdou neboli udávají nám velikost taktu. Také jsme se dozvěděli, že díky němu jsme schopni určit jaké velikosti bude doba (nota jaké hodnoty bude „nositelem“ doby).

    Rozeberme si teď ještě jednou co vlastně obě čísla v taktovém „zlomku“ znamenají. Pro názornost budeme mít takt 6/8. V horním čísle (čitateli) je číslo 6 toto číslo nám udává počet dob v taktu (zjednodušeně řečeno budeme počítat do šesti). Ve spodním čísle (jmenovateli) zlomku je číslo 8 toto číslo nám udává hodnotu doby neboli, jaké hodnoty bude nota, na kterou připadá jedna doba. V tomto případě bude jedna doba na notu osminovou, jsme v taktu osminovém.

    Díky určení hodnoty doby budeme vědět na kolik dob se všechny ostatní noty v taktu dělí. Například v tomto taktu osminovém bude čtvrťová nota na 2 doby, půlová na 4, šestnáctinová na 1/2 doby atd. Součet dob v taktu se nám vždy musí rovnat počtu dob v taktovém „zlomku“ (čitateli).

    Zde jsou příklady taktů a hodnot dob na jednotlivých notách.

Takt
Nota 2
(půlový)
4
(čtvrťový)
8
(osminový)
16
(šestnáctinový
32
(dvaatřicetinový)
Celá 2 doby 4 doby 8 dob 16 dob 32 dob
Půlová 1 doba 2 doby 4 doby 8 dob 16 dob
Čtvrťová 1/2 doby 1 doba 2 doby 4 doby 8 dob
Osminová 1/4 doby 1/2 doby 1 doba 2 doby 4 doby
Šestnáctinová 1/8 doby 1/4 doby 1/2 doby 1 doba 2 doby
Dvaatřicetinová 1/16 doby 1/8 doby 1/4 doby 1/2 doby 1 doba
Čtyřiašedesátinková 1/32 doby 1/16 doby 1/8 doby 1/4 doby 1/2 doby

 

     Abychom si mohli skladbu správně spočítat, je důležité se naučit, jaké slabiky se používají pro různě dělenou dobu. Pokud budeme počítat pouze dobu, která není dělená, například v osminovém taktu budeme počítat osminky raz, dva, tři atd., ale pokud se nám ve skladbě vyskytují noty menších hodnot, než je jedna doba, musíme slabiky rozdělit podle toho, jakou hodnotu má tato menší nota.

    Pokud se tedy v osminovém taktu bude vyskytovat například nota šestnáctinová, která zde má hodnotu 1/2 doby, dělíme dobu na dvě. Každé této půl době musíme přidělit jednu slabiku, budeme tedy počítat: prv-ní, dru-há, tře-tí atd. Pokud dělíme dobu na čtvrtiny (1/4 doby), pak počítáme na prv-ní-do-ba, dru-há-do-ba, tře-tí-do-ba atd.

    Můžeme se setkat i s nepravidelným dělením doby, jako jsou například trioly kdy dobu nedělíme na dva stejné díly, ale na tři. Takto dělenou dobu počítáme prv-ní-díl, dru-hý-díl, tře-tí-díl anebo ta-prv-ní, ta-dru-há, ta-tře-tí atd.

    Dělení dob a přiřčené slabiky.

  1 2 3 4
1 doba Raz Dva Tři Čtyři
1/2 doby Prv-ní Dru-há Tře-tí Čtvr-tá
1/4 doby Prv-ní-do-ba Dru-há-do-ba Tře-tí-do-ba Čtvr-tá-do-ba
1/3 doby (triola) Ta-prv-ní
Prv-ní-díl
Ta-dru-há
Dru-hý-díl
Ta-tře-tí
Tře-tí-díl
Ta-čtvr-tá
Čtvr-tý-díl

     Příklad přiřazení jednotlivých slabik u čtvrťového a osminového taktu:


     Příklad počítání skladby:


    Existuje celá řada způsobů, jak skladbu počítat, například kombinace slabik, kdy část skladby počítáme jednoslabičně a určité pasáže dvou až čtyřslabičně, pro tento způsob musí mít interpret dobrý cit pro rytmus, protože je nutné při přechodu na víceslabičné počítání zrychlit, aby nedošlo k chybnému rytmu skladby.

    Zkušení hráči získávají tzv. rytmický odhad a jsou schopni většinu hodnot zahrát správně podle vnitřního citu. Ovšem vždy je nutné si skladbu správně rozebrat a spočítat, abychom měli jistotu, že rytmická složka skladby bude v pořádku interpretována.